مطالب مرتبط با کلید واژه " راهنماهای اعتباربخشی "


انتقال خون

انتقال خون

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید فرم درخواست خون و فرآورده های خونی توسط بانک خون بیمارستانها فرم درخواست خون و فرآورده های خونی نسخه جدید فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده های خونی و راهنمای ...

اورژانس

اورژانس

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید نسخه ششم دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار و ترتیب اوراق پرونده اورژانس و سرپایی دستورالعمل تزریقات ایمن دستورالعمل نحوه آنکالی راهنمای تکمیل شیتهای بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU) شاخص های ملی بخش ...

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید  ارایه دهندگان خدمت سطح اول در فرآیند آموزش فلوچارت آموزش بیمار (آموزش چهره به چهره)  

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار حدود مجاز مواجهه شغلی دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانی راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک راهنمای جامع بهداشت پرتوکاران دستورالعمل جامع ...

بهداشت محیط

بهداشت محیط

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید کتاب سلامت شغلی کتاب کنترل ناقلین آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها کیفیت آب استاندارد (۴ پیوست) چک لیست وضعیت بهداشتی محیط بیمارستان دستورالعمل استاندارد اتاق کار ...

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید فهرست لوازم با قابلیت استفاده مجدد دستورالعمل اسقاط تجهیزات پزشکی سرمایه ای دستورالعمل صدور موافقت برای ارائه خدمات کنترل کیفی ضوابط خرید تجهیزات پزشکی ضوابط نصب، راه اندازی و جایگزینی تجهیزات سرمایه ای ضوابط نگهداشت تجهیزات پزشکی فهرست لوازم ...

تغذیه

تغذیه

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید کتاب فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی حمایتهای تغذیه ای در بخش مراقبتهای ویژه راهنمای تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان بستری ضوابط بخش تغذیه فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان جدول وزن گیری مادران منحنی ...

حقوق گیرنده خدمت

حقوق گیرنده خدمت

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید استاندارد های ملی پوشش بیماران و کارکنان آیین نامه پوشش دانشگاه ها رضایت آگاهانه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مقررات اخذ رضایت جهت ترخیص منشور حقوق بیمار در ایران راهنمای اخلاق کشوری در ...

دیالیز

دیالیز

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوس نامه یکسان سازی فنی دستگاه های همودیالیز مشخصات فنی دستگاه همودیالیز الزامات دستگاه RO همو دیالیز  

ساختمان

ساختمان

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید جدول راهنمای طراحی فضای درمانی بیمارستان   راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان    

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

ارزشیابی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستان بخشنامه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستان بخشنامه پرونده های بلاتکلیف دستوالعمل مستند سازی پرونده های پزشکی دستورالعمل اجرای الزامات اتصال بیمارستانهای کشور به سپاس دستورالعمل ثبت داده ها در آواب راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی لیبل چاپی ...

کمیته مرگ و میر

کمیته مرگ و میر

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید اصول کلی نظام مراقبت مرگ مادری راهنمای تشکیل کمیته مرگ پری ناتال

مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید پوستر شرح وظایف پرستاری آئین نامه اعطای صلاحیت حرفه ای دستورالعمل اعزام بیماران فرم گزارش حوادث ناخواسته

مدیریت خطر

مدیریت خطر

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی ابزارهای ملّی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه جدول مجموعه ابزارهای ملی ...

مدیریت دارویی

مدیریت دارویی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید فهرست داروهای یخچالی مرکز داروی با هشدار بالامشمول الصاق برچسب داروهای با اسامی و اشکال مشابه دستورالعمل برچسب گذاری داروهای با هشداربالا دستورالعمل داروها با هشدار بالا بخشنامه برچسب گذاری دارو هشدار بالا لیست داروهای با هشدار بالا پایداری نگهداری ...

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید یکسان سازی جرای ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی ظروف یکبار مصرف برای جمع آوری پسماندهای ضوابط و روش‌های اجرایی مدیریت پسماند راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه بی خطر ساز دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه ...

تیم مدیریت اجرایی

تیم مدیریت اجرایی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید ضوابط مسئول فنی در بیمارستان مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت مراقبت های مدیریت شده دستور العمل نصب دوربین