آمار و مدارک پزشکی

مسئول واحد حسین احمدزاده

لیسانس پرستاری

تلفن تماس

۳۱۴۲۲۰۳۴ -۰۴۵

 

 شرح وظایف

۱- کسب خطی مشی و دستور العمل لازم از سرپرست مربوطه.

۲- نظارت بر واحد های تحت پوشش پذیرش، بایگانی و آمار بیمارستان

۳- نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار.

۴- نظارت بر نحوه پاسخگوئی به شکایات قانونی.

۵- بررسی وتحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی روشهای کار – وسایل کار و مکان قسمت مدارک پزشکی

۶- تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری.

۷- شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی.

۸- همکاری و تجربه و تحلیل کیفی و مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه.

۹- نظارت بر درخواست پرونده از واحد های مختلف بیمارستان.

۱۰- همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقات پزشکان و دانشجویان.

۱۱- بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه بصورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق.

۱۲- شرکت در برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی.

۱۳- نظارت در رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل

۱۴- پیگیری تامین نیروهای انسانی در واحدمربوطه.

۱۵- تهیه برنامه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کاری و امتیاز کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.

۱۶- ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش.

۱۷- برنامه ریزی، تقسیم کار و درصورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه.

۱۸- نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش.

۱۹- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها، حوادث کمبود ها و نواقص.

۲۰- راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی.

۲۱- نظارت بر کدگداری بیماریها و اعمال جراحی.

۲۲- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۷