امور مالی

رئیس حسابداری سلیمان سلیمانی

کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس

۳۳۲۵۱۶۰۵- ۰۴۵

 

 شرح وظایف

 

 1. بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمایشی ماهانه.
 2. بررسی و تائید کلیه پرداختیها با توجه به آئین نامه و مجوزهای مربوطه.
 3. نظارت بر بستن حسابهای پایان سال.
 4. همکاری با مدیریت مالی به منظور تهیه صورتهای مالی.
 5. نظارت بر نگهداری وجوه نقد و بانک دانشگاه و تهیه مناسب و به موقع صورت مغایرات حسابهای بانکی دانشگاه.
 6. بررسی و تایید اعلامیه های بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک.
 7. تحت کنترل داشتن قراردادهای دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن.
 8. پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث.
 9. هماهنگی با مراجع دولتی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث و دانشگاه ها.
 10. اتخاذ ترتیبات لازم جهت صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگویی به آنان.
 11. حصول اطمینان از نگاهداری مناسب اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاریها، سهام بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آنها.
 12. بررسی و تائید آن دسته از فرمهائیکه در واحد حسابداری مالی تهیه و یا تکمیل می گردد.
 13. نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان واحد حسابداری مالی و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور براساس شرح وظایف تعیین شده.
 14. پیشنهاد به منظور آموزش کارکنان تحت سرپرستی جهت بالا بردن سطح کارآیی آنان.
 15. همکاری با مدیریت امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد.

۱۶- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

۱۶- هماهنگی با اشخاص وشرکتهای طرف حساب جهت رفع مغایرات احتمالی فیمابین.

۱۷- اتخاذ ترتیبات لازم جهت ارائه اطلاعات مالی به مدیریت مالی به منظور محاسبه قیمت تمام شده و تهیه بودجه گزارشات مدیریت.

۱۸- بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادرات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیریت امور مالی.

۱۹- نظارت بر ثبت به موقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حسابها.

۲۰- اجرای صحیح آئین نامه و دستور العمل های مالی و معاملاتی در حسابداری مالی.

۲۱- پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت و ارائه توضیحات و راهنمائیهای مقتضی جهت رفع آنها.

۲۲- نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان واحد حسابداری مالی و حصول اطمینان از صحت انجام امور براساس شرح وظایف هر یک از کارکنان ومطابقت امور محوله با اصول صحیح حسابداری و انجام راهنماییهای لازم جهت نیل به هدف مزبور.

۲۳- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی.

۲۴- همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امور مالی در جهت بهبود روشها و سیستمهای مالی.

۲۵- تهیه پیش نویسهای لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمانهای مختلف در ارتباط با مسائل مالی دانشگاه و پیگیری مستمر جهت حصول نتیجه.

۲۶- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۷