تازه های کتاب فارسی

پرونده الکترونیک سلامت نویسنده: رضا صفدری

سری کامل کتاب مراقبت های ویژه پرستاری تلان ۲۰۱۸

سری کامل کتاب اصول پرستاری کوزیر ۲۰۱۸

سری کامل اندوکرینولوژی ویلیامز ویرایش سیزدهم مولف: ویلیامز

 

اطلس جیبی طب اورژنس ترجمه: دکتر فاطمه محمدی

پرستاری سالمندی ترجمه: دکتراحمد علی اسدی

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۷