سرپرستاران بخش بالینی

تعداد بازدید:۲۱۲۵

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

قاسم دهقانپور

سرپرستار اورژانس

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۳۹

ژیلا قلیزاده

سرپرستار هماتولوژی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۰۱

بیژن علیزاده

مسئول درمانگاههای تخصصی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۹۵

نرگس سلطان بخش

سرپرستار دیالیز

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۶۷

رقیه شیدیان

سرپرستار بخش VIP

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲ ۲۲۹۳

آرزو مستقیمی

سرپرستار داخلی زنان

فوق لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۱۴

لعیا محمد زاده

سرپرستار داخلی مردان

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۶۰

فریبا بختیاری

سرپرستار هماتولوژی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۱۷

هاجر آرش

سرپرستار بیماریهای عفونی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۶۱

نعیمه یوسفی

سرپرستار فلب

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۶۳

فریبا ساقی

سرپرستار ICU جراحی قلب

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۲۱۲

حسین محمد پور

سرپرستار کت لب

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۰۶

مدینه رضوانپور

سرپرستار کاردیوتوراکس

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۷

فرشید امیری

سرپرستار اتاق عمل جنرال و استرلیزاسیون

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۲۶۰

فاضل اکبری

سرپرستار اتاق عمل قلب

کاردان اتاق عمل

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۵۰

سکینه امانی

سرپرستار ICU جنرال

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۳۴

خورشید رفیعی

سرپرستار CCU

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۳۲۶

رقیبه عزیزی

سرپرستار ICU جراحی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۱۱

علی علیمحمدی

سرپرستار جراحی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۶۵

توحید رشیدی

سرپرستار شیمی درمانی سرپایی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۹۳

 

 شرح وظایف سرپرستاران

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد.
وظایف سرپرستار بخش / واحد براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی برفرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است:
۱. بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
۲. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
۳. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب (چک لیست، مشاهده و نظایر آن)
۴. ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین ذیربط (حوادث و وقایع غیرمترقبه،
کمبودها، نقایص و نیازها و نظایر آن)
۵. ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
۶. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری بخش / واحد
۷. همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت
۸. همکاری درتعیین خط مشی و اجرای آن جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
۹. شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق دستور مقام مافوق
۱۰.پ اسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخش / واحد تحت سرپرستی باتوجه به اختیارات و مسئولیت ها
۱۱. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله سامانه هوشمند پرستاری
۱۲. تهیه و ارسال گزارش عملکرد در دوره های ۶ ماهه و یک ساله به مدیر خدمات پرستاری
۱۳. کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
۱۴. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
۱۵. مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتبار بخشی
۱۶. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
۱۷. آموزش، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود
۱۸. مشارکت در برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت ودانشگاه مربوطه از جمله: اعتباربخشی،
ایمنی بیمار، دوستدار کودک و طرح مبتنی بر عملکرد Case Methodو برنامه های آتی

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۷