سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۱۷۹۰

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

لیلا عزتی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

محمد علی رحیمی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

شهین شیفته

سوپروایزر بالینی

فوق لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۷۴

فرزاد شیخ فعال

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

علی باباکیشی نیا

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

فاطمه معرفت

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

لیلا محمدی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

سمیه صحرائی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

مهناز داوری

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

 

 شرح وظایف سوپروایزر بالینی

سرپرست پرستاری (سوپروایزر) مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی و پژوهشی پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات تشخیصی، بالینی و مراقبتی را بر عهده دارد.

شرح وظایف سرپرست پرستاری براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

۱. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

۲. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن)

۳. بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش

۴. ثبت حوادث و وقایع غیر مترقبه و تهیه آمار (بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیص، اعزام (موقت / دایم) و فوت شده و ارایه گزارش به مقام مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگیری

۵. مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد ورفتارهای شغلی و اخلاقی

۶. تهیه و تنظیم گزارش بازدیدها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان، ارائه دهندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

۷. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت خدمات پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

۸. همکاری با مدیر پرستاری در تعیین خط مشی ها، ارزیابی ها، توزیع و انتصاب نیروی انسانی، آموزش و فعالیت های مرتبط

۹. همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعیین خط مشی ها، ارزیابی ها، توزیع و انتصاب نیروی انسانی، آموزش و فعالیت های مرتبط

۱۰. شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده توسط مقام مافوق

۱۱. پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز با توجه به اختیارات و مسئولیت ها

۱۲. مشارکت در شناسایی نیازهای آموزشی کادر پرستاری و ارایه گزارش به مدیر خدمات پرستاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی جهت آموزش

۱۳. مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان

۱۴. مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان

 

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۷