برنامه کارگاه ها

روز

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

توضیحات

دوشنبه

۱۵/‏۵/‏۹۷

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی UpToDate

دکتر خاطره عیسی زاده

فایل آموزشی کارگاه

پنج شنبه

۲۶/‏۷/‏۹۷

کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

دکتر خاطره عیسی زاده

فایل آموزشی کارگاه

پنج شنبه ۲۷/‏۱۰/‏۹۷

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UpToDate

دکتر خاطره عیسی زاده

فایل آموزشی کارگاه

عکس کارگاه

۱ ۲ ۳ ۴

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۸