عناوین شاخص ها

عناوین شاخص ها

عناوین شاخص های مرکز

درصد ترک اورژانس با مسئولیت شخصی

درصد احیای قلبی و ریوی ناموفق

درصد تعیین تکلیف شده ظرف مدت ۶ ساعت

۹ درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت ۱۲ ساعت

میانگین مدت زمان تریاژ سطوح مختلف

تعداد مرگ مغزی

تعداد بیماران MI

فوت شده تا ۴۸ ساعت بعد از MI

انجام مشاوره اورژانسی

انجام آزمایشات اورژانسی

انجام سونوگرافی

انجام کد ۲۴۷

انجام کد احیای قلبی و ریوی

گزارش دهی خطای ناخواسته پزشکی

فرایند وینیگ بیمار

رسیدگی به اسناد پرونده ای بیماران

نسبت کادر پرستاری حرفه ای به تخت موجود

نسبت کل کادر پرستاری به تخت موجود

نسبت کادر پرستاری مرد به کل کادر پرستاری

نسبت پرستار حرفه ای شاغل در اورژانس بیمارستانی به کل مراجعین اورژانس بیمارستانی

میزان اثر بخشی آموزش پرستار به بیمار

نسبت تخت فعال به تخت ثابت

خونریزی غیر معمول بعد از جراحی قلب باز

بیماران فوت شده تا ۴۸ ساعت بعد از جراحی قلب باز

خونریزی غیر معمول بعد از عمل جراحی عمومی

خونریزی غیر معمول بعد از آنژیو گرافی / آنژیو پلاستی

فوت شده تا ۴۸ ساعت بعد از آنژیوگرافی

لغو عمل جراحی الکتیو

ترخیص با میل شخصی از بخشهای بستری

درصد فوت شدگان در مرکز

درصد زخم فشاری از منزل

درصد زخم فشاری جدید

درصد خطای دارویی به کل بیماران

درصد سقوط بیمار

عفونت بیمارستانی

درصد احیا موفق اولیه به کل احیا ها

درصد احیا موفق ثانویه به کل احیا ها

 

شاخص های ۱۸ گانه اورژانس شامل:

تعداد بیماران بستری تعیین تکلیف شده ظرف مدت ۶ ساعت در اورژانس

تعداد کل بیماران بستری در اورژانس

مجموع کل زمان تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس

مقادیر زمانی بیماران تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس

تعداد بیماران بستری خارج شده از اورژانس طی ۱۲ ساعت

مجموع کل زمان ماندگاری بیماران بستری از اورژانس

مقادیر زمانی بیماران بستری خارج شده از اورژانس

تعداد موارد CPR موفق در اورژانس

تعداد کل موارد CPR در اورژانس

تعداد موارد CPR موفق بیماران داخلی در اورژانس

تعداد موارد CPR موفق بیماران فاقد علایم حیاتی قبل از بیمارستان در اورژانس

تعداد موارد ترک اورژانس با مسئولیت شخصی

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت پزشک بیماران سطح یک تریاژ ESI

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت پزشک بیماران سطح دو تریاژ ESI

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت پزشک بیماران سطح سه تریاژ ESI

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت پزشک بیماران سطح چهار تریاژ ESI

مجموع مدت زمان انتظار بیماران برای اولین ویزیت پزشک بیماران سطح پنج تریاژ ESI

 

کلید واژه ها: بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل روش اجرایی فرآیندهای بیمارستانی فرآیند های بهبود کیفیت دستورالعمل شاخص های بهبود کیفیت و اینمی بیمار

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷