کلید واژه ها: کمیته مرگ و میر بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل ضوابط اجرایی اعتباربخشی دستورالعمل های اعتباربخشی آیین نامه اجرایی آیین نامه های وزارتی اعتباربخشی راهنماهای اعتباربخشی

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷