کلید واژه ها: بهبود کیفیت و اعتباربخشی ضوابط اجرایی اعتباربخشی دستورالعمل های اعتباربخشی راهنماهای اعتباربخشی آیین نامه اجرایی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل آموزش به بیمار

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷