روش های اجرایی

تعداد بازدید:۱۴۷۱
روش های اجرایی

فهرست روش های اجرایی ( Procedure ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵

ردیف

زیرمحور

عنوان

کد

مدیریت و رهبری

۱

مدیریت اجرایی

Executive Management

نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان

PRO-EM-1

2

مدیریت خطا

Fault Management

ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی

PRO-FM-1

3

مدیریت خطا

Fault Management

نحوه گزارش دهی همگانی خطاها پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه

PRO-FM-2

4

مدیریت خطر حوادث و بلایا

Risk Management

ایمنی در مقابل آتش سوزی

PRO-RM-1

5

مدیریت خطر حوادث و بلایا

Risk Management

نگهداشت سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان

PRO-RM-2

6

مدیریت خطر حوادث و بلایا

Risk Management

گزارش حوادث و موقعیت های خطرآفرین

PRO-RM-3

7

مدیریت خطر حوادث و بلایا

Risk Management

افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی

PRO-RM-4

8

مدیریت خطر حوادث و بلایا

Risk Management

تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه

PRO-RM-5

مراقبت و درمان

۹

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

جداسازی بیماران روان پزشکی

PRO-CC-1

10

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

جداسازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران

PRO-CC-2

11

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی

PRO-CC-3

12

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری

PRO-CC-4

13

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی وریدی

PRO-CC-5

14

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

استفاده صحیح از ایزارهای مهار فیزیکی

PRO-CC-6

15

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

استفاده صحیح از روش های مهار شیمیایی

PRO-CC-7

16

مراقبت های اورژانس

Emergency

care

انجام مشاوره ها اورژانس

PRO-EC-1

17

مراقبت های اورژانس

Emergency

care

تریاژ

PROEC-2

18

مراقبت های حاد

Acute care

مراقبت از بیماران تحت آرام بخش متوسط و عمیق

PRO-AC-1

19

مراقبت های حاد

Acute care

ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیماران

PRO-AC-2

20

جراحی و بیهوشی

Surgical Care

 

استریل فوری اقلام خاص"

PRO-SC-1

21

مراقبت های مادر و نوزاد

Mother care

 

حفظ امنیت و ایمنی نوزاد

PRO-MC-1

مدیریت پرستاری

۲۲

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

 

نظارت بر اداره امور بخش های بالینی

PRO-NM-1

23

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نحوه تشویق و کنترل های انظباطی کارکنان پرستاری

PRO-NM-2

24

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نظارت برانتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان بیماران

PRO-NM-3

25

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نظارت بر جابجایی بین بخشی بیماران

PRO-NM-4

26

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکز

PRO-NM-5

27

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستان

PRO-NM-6

28

مدیریت مراقبت های پرستاری

Nursing Management

نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش ها

PRO-NM-7

 

29

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

نحوه فعالیت داروخانه در ساعات شبانه روز

PRO-PM-1

30

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقت

PRO-PM-2

31

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی

PRO-PM-3

32

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف

PRO-PM-4

33

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

ارزیابی روند تجویز و مصرف دارو

PRO-PM-5

34

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی

PRO-PM-6

35

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی

PRO-PM-7

36

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی (ریکال)

PRO-PM-8

37

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

مدیریت خطاهای دارویی

PRO-PM-9

38

مدیریت دارویی

Pharmaceutical Management

نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روز

PRO-PM-10

39

مدیریت تجهیزات پزشکی

Equipment Management

 

اقتصادسنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره ری تجهیزات پزشکی

PRO-EM-1

40

مدیریت تجهیزات پزشکی

Equipment Management

سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای (pm) تجهیزات پزشکی

PRO-EM-2

41

مدیریت تجهیزات پزشکی

Equipment Management

کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون

PRO-EM-3

42

مدیریت تجهیزات پزشکی

Equipment Management

تأمین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آنها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلات

PRO-EM-4

43

مدیریت تجهیزات پزشکی

Equipment Management

اسقاط

PRO-EM-5

پیشگیری و بهداشت

۴۴

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذایی

PRO-EHM-1

45

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخ

PRO-EHM-2

46

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا

PRO-EHM-3

47

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژه

PRO-EHM-4

48

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

PRO-EHM-5

49

مدیریت استریلیزاسیون

Central sterilization

room

گندزدایی و استریل اقلام حساس به حرارت

PRO-CSR-1

50

مدیریت استریلیزاسیون

Central sterilization

room

نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل به کار رفته بیمار

PRO-CSR-2

51

مدیریت خدمات رختشویخانه

Laundry

جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش ها

PRO-LND-1

52

مدیریت خدمات رختشویخانه

Laundry

جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن

PRO-LND-2

53

مدیریت خدمات رختشویخانه

Laundry

رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباسها و ملحفه های آلوده

PRO-LND-3

54

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

مدیریت مواجهه شغلی

PRO-IC -1

55

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا محل نمونه برداری

PRO-IC-2

56

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد می شود

PRO-IC-3

57

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای عروقی

PRO-IC -4

58

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای ادراری

PRO-IC-5

59

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها

PRO-IC-6

60

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

PRO-IC-7

61

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی

PRO-IC-8

62

پیشگیری و کنترل عفونت

infection control

شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی

PRO-IC-9

مدیریت خدمات پاراکلینیک

۶۳

مدیریت آزمایشگاه

Laboratory

 

نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش ها

PRO-LAB-1

64

طب انتقال خون

blood transition

مصرف خون و محصولات خونی پیش از انقضای تاریخ

PRO-BT-1

65

طب انتقال خون

blood transition

مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون

PRO-BT-2

66

طب انتقال خون

blood transition

نحوه شناسایی بیمار، نحوه نمونه گیری، نحوه آماده سازی بیمار قبل از تزریق خون

PRO-BT-3

67

طب انتقال خون

blood transition

نحوه تزریق خون و فراورده ها

PRO-BT-4

68

طب انتقال خون

blood transition

درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از ۴ ماه

PRO-BT-5

مدیریت اطلاعات

۶۹

مدیریت اطلاعات سلامت

Health Information

 

شرایط و معیارهای دسترسی درون سازمانی، برون سازمانی به اطلاعات بیماران

PRO-HI-1

70

مدیریت اطلاعات سلامت

Health Information

سازماندهی درونی پرونده های پزشکی از نظر مشخص بودن ترتیب محتویات پرونده بیمار

PRO- HI -2

71

مدیریت اطلاعات سلامت

Health Information

محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات

PRO- HI -3

72

مدیریت اطلاعات سلامت

Health Information

ثبت و کنترل خروج پرونده پزشکی از واحد مدیریت اطلاعات سلامت

PRO- HI -4

73

مدیریت اطلاعات سلامت

Health Information

استفاده از حروف اختصاری مجاز و کاربرد آنها در مستندات، به ویژه در پرونده بیمار

PRO- HI -5

74

فناوری اطلاعات

Information Technology

حفظ امنیت سیستم، امانت داری و جلوگیری از دخل و تصرف در داده، تعیین سطوح دسترسی افراد، بخش ها و واحدها، محرمانه ماندن اطلاعات الکترونیکی

PRO-IT-1

75

فناوری اطلاعات

Information Technology

پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بیمارستان

PRO-IT-2

76

فناوری اطلاعات

Information Technology

نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطلاعات الکترونیکی و تهیه نسخه پشتیبان

PRO-IT-3

رعایت حقوق گیرنده خدمت

۷۷

تسهیلات و حمایت ها

Patient Rights

حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران

PRO-PR-1

78

تسهیلات و حمایت ها

Patient Rights

نحوه ازائه خدمات به بیماران مجهول الهویه

PRO-PR-2

کلید واژه ها: بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بهبود کیفیت و اعتباربخشی خط مشی روش اجرایی دستورالعمل شاخص های بهبود کیفیت و اینمی بیمار فرآیند های بهبود کیفیت فرآیندهای بیمارستانی

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷