اطلاعات تماس

نشانی: اردبیل خیابان عطایی بیمارستان امام خمینی- طبقه دوم - کتابخانه

 

تلفن تماس: ۳۳۲۵۱۴۰۱ داخلی ۲۲۲۸

پست الکترونیکی: emam.lib@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷