خط مشی ها

تعداد بازدید:۱۹۰۹
خط مشی ها

فهرست خط مشی ها ( Policies ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵

ردیف

زیرمحور

عنوان

کد

مدیریت و رهبری

۱

تیم حاکمیتی

governance team

مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه بیمار

POL-GT-1

2

تیم حاکمیتی

governance team

مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان

POL-GT-2

3

تیم مدیریت اجرایی

Executive Management

انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی، و رعایت مقررات مالی معاملاتی

POL-EM-1

4

مدیریت تأمین و تسهیلات اقامت

Facilities Management

تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات

POL-FM-1

مراقبت و درمان

۵

مراقبت های عمومی بالینی

clinical care

دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروری

POL-CC-1

6

مراقبت های اورژانس

Emergency

care

شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری

POL-EC-1

7

مراقبت های حاد

Acute care

نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه

POL-AC-1

8

مراقبت های حاد

Acute care

مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد

POL-AC-2

9

مراقبت های بیهوشی و جراحی

Surgical Care

رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل

POL-SC-1

10

مراقبت های مادر و نوزاد

Mother care

مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان

POL-MC-1

11

مراقبت های مادر و نوزاد

Mother care

اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین

POL-MC-2

پیشگیری و بهداشت

۱۲

مدیریت بهداشت محیط

Environmental Health Management

کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

POL-EHM-1

13

پیشگیری و کنترل عفونت

 

infection control.

ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان/

پرستاران و سایر کارکنان بالینی

POL-IC-1

رعایت حقوق گیرنده خدمت

۱۴

اطلاع رسانی و ارتباطات

Patient Rights

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

POL-PR-1

15

تسهیلات و حمایت ها

Patient Rights

رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

POL-PR-2

16

تسهیلات و حمایت ها

Patient Rights

حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر

POL-PR-3

کلید واژه ها: خط مشی روش اجرایی دستوالعمل شاخص های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار فرآیندهای بیمارستانی فرآیند های بهبود کیفیت

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷