معاون آموزشی مرکز

تعداد بازدید:۳۱۴۸

معاون آموزشی مرکز: دکتر حسین دوستکامی متخصص قلب وعروق وفلوشیب اینترویشن کاردیولوژی

محل اسقرار معاونت آموزشی بیمارستان:

واحد معاونت آموزشی در طبقه اول و جنب آنژیوگرافی قرار گرفته است.که شامل کتابخانه،،، سالن مطالعه، کلاس های آموزشی،، سالن کنفرانس و دفتر آموزش می باشد.

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی به قرار ذیل است:

- مکاتبات اداری اعضای هیئت علمی

-‌ تکمیل فعالیت آموزشی اعضاءهیئت علمی مرکز بصورت ماهانه وارسال آن به دانشگده

-‌ انجام امور رفاهی فراگیران

- فعالیت در اعتبار بخشی آموزشی مرکز

- نظارت، پایش و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی دستیاران تخصصی،، کارورزان، کارآموزان و سایر رشته های پیراپزشکی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی معرفی می‌شوند.

این مرکز آموزش دستیاران تخصصی در رشته دستیاری «داخلی»،» را بر عهده دارد.

آموزش، کارورزان وکارآموزان در دوره‌های -‌ داخلی -‌– قلب – عفونی -پوست و رادیولوژی انجام می پذیرد.

امکانات

الف - کتابخانه مرکز

اهداف: ارتقاء سطح علمی مراجعین و مکانیزه کردن کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع و بازیابی آنها استفاده از منابع پزشکی up to date ،

جامعه مخاطبان: استازر، انترن، رزیدنت، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل،، دانشجویان پرستاری وارشد پرستاری، اتاق عمل –رادیولوژی - و سایر دانشجویان

انواع خدماتی که در کتابخانه ارائه می شود: کتابخانه این مرکز از۷ صبح لغایت ۲۴ فعال می باشد. پاسخگویی به مراجعین،

امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است.

ب – سالن کنفرانس

ج – کلاسهای آموزشی

د سالن امفی تئاتر

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۵