فرم رضایت سنجی مراجعین بخشهای بستری

فرم رضایت سنجی مراجعین بخشهای بستری
 • مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
  0
 • 1
 • سن*
  2
 • جنس*
  مرد
  زن
  3
 • آیا بیمه هستید*
  بلي
  خير
  4
 • 5
 • نحوه برخورد پرسنل نگهبانی و راهنمائی مناسب بود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  6
 • نحوه برخورد پرسنل پذیرش مناسب بود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  7
 • راهنمایی ها و خدمات ارائه شده پرسنل تریاژ مناسب بود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  8
 • برخورد پزشك اورژانس مناسب بود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  9
 • تشكيل پرونده در اورژانس بموقع انجام شد:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  10
 • از حضور بموقع پرستاران اورژانس در بالين بيماران رضايت دارم :*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  11
 • پزشکان در خصوص بيماري و ادامه درمان توصيه هاي لازم را ارائه مي كنند:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  12
 • پزشک آنکال متخصص در روز تعطیل بر بالینم حضور داشت:*
  مقدار ۱
  مقدار ۲
  مقدار ۳
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  13
 • پيگيري و رسيدگي به مشكلات بيماران در بخش بستري توسط پرستار بموقع و مناسب بود :*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  نظری ندارم
  بسیار مخالفم
  14
 • در طول بستري و قبل از ترخيص ، پرستاران آموزش كافي و مناسب در مورد مراقبت هاي لازم راارائه مي نمايند:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  15
 • تمامی داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار از طریق بیمارستان تهیه می شود :*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  16
 • از کیفیت لوازم موجود در کیف بهداشتی ارائه شده به بیمار رضایت دارم*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  17
 • وضعيت نظافت بيمارستان و بخشي كه در آن بستري بودم مناسب بود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  18
 • از تعداد و در دسترس بودن وسایل حمل و نقل بیمار از جمله ویلچر و برانکارد رضایت دارم:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  19
 • آزمایشات و عکسبرداری و سایر خدمات به موقع و توسط بیمارستان انجام مي شود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  20
 • از کیفیت و تنوع غذائی بیمارستان رضایت دارم:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  21
 • تعویض ملحفه ،لباس و روبالشی بیمار بموقع انجام می شود:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  22
 • در صورت بيماري مجدد خود يا خانواده به اين بيمارستان مراجعه خواهم كرد:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  23
 • تعداد و نوع تابلو هاي بيمارستان طوري است كه براحتي توانستم براحتي قسمت مورد نظر خود را پيدا كنم :*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  24
 • در صورت لزوم، براحتي مي توانم شكايات و پيشنهادات خود را ارائه نمايم:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  25
 • 26