فرم پیشنهادات کارکنان

عنوان فرم
  • 0
  • نام و نام خانوادگی*نام کامل
    1
  • شرح وضعیت فعلی و اشكالات آن*توضیح بیشتر
    2
  • شرح وضعیت پیشنهادی و مزايای آن*توضیح بیشتر
    3