بخش های بستری

تعداد بازدید:۴۰۶۱

بخش‌های بستری

 

نام بخش

رئیس بخش

سر پرستار بخش

 

شرح وظایف رؤسای بخش

شرح وظایف سرپرستاران

اورژانس

دکتر داود گله دار

مریم نصیری مقدم

ارتوپدی ۲

دکتر محمد علی جعفری زارع

سمیه نامور

جراحی مردان

دکتر ایرج فیضی - دکتر محمد علی جعفری زارع - دکتر محمد باقر ستوده

حاجیه علیانسب

جراحی زنان

دکتر ایرج فیضی -محمد علی جعفری زارع - دکتر محمد باقر ستوده

سهیلا دهقانپور

اتاق عمل جراحی

دکتر قدرت اخوان اکبری

بهنام امانی

اتاق عمل مغز و اعصاب

دکتر احمد قاضی

حسین همرنگ

ICU جراحی

دکتر ودود نوروزی

معصومه کسایی

ICU مغز و اعصاب

دکترودود نوروزی

معصومه داننده

مغز و اعصاب مردان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

رقیه قبادی

مغز و اعصاب زنان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

مژگان نجفی

روان مردان

دکتر پرویز مولوی

حمید پیرنبی خواه

روان زنان

دکتر پرویز مولوی

ر قیه فهیمی

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۸