تیم مدیریت اجرائی

تعداد بازدید:۲۱۴۶

تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل

نام ونام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

دکتر محمد وکیلی

ریاست مرکز

دکتر یوسف طیب علی

مدیر

دکتر پرویز مولوی

معاون آموزشی

قادر ساجدی

مدیر خدمات پرستاری

فرانک اسدی شریف

مسئول بهبود کیفیت

حسین سیفی

رئیس امور اداری

ودود نمازی

رئیس امور مالی

اباذر اکبرزاده

مسئول انفورماتیک

افسانه رضائی مسئول ایمنی بیمار

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۸