درآمد

تعداد بازدید:۶۲۱

نام ونام خانوادگی: سولماز پاسبان

پست سازمانی: کارشناس درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

نام ونام خانوادگی: سکینه داودی

پست سازمانی: بیمه گری و درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کاردانی

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

 

نام ونام خانوادگی: تامیلا خوش رفتار

پست سازمانی بیمه گری و درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کاردانی

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷