واحد مصدومین ترافیکی

تعداد بازدید:۵۶۰

الف) اطلاعات عمومی

۱) نام واحد: رسیدگی به اسناد مصدومین ترافیکی

۲) معرفی و تاریخچه: واحدتصادفات بعداز ابلاغ آئین نامه ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه از تاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۱۳۸۶‬ تاکنون فعالیت خود را درمرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی ادامه داده است و از تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۶‬ بصورت متمرکز زیر نظر رئیس امورمالی فعالیت دارد.این واحد در اورژانس فاطمی مستقر میباشد.

۳) مدارک مورد نیاز برای ترخیص بیماران تصادفی:

الف) کروکی یا صورتجلسه پاسگاه (برابر اصل باشد)

ب) تصویر بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه (دارای اعتبار به مدت یکسال)

ج) تصویر کارت ملی یا دفترچه بیمار

***درصورتجلسه پاسگاه: ا- اظهار نامه نباشد .۲- نوع وسیله نقلیه و پلاک آن قید شود .۳- مقصر حادثه مشخص باشد***

***جهت استرداد هزینه بیماران، تا یک ماه بعد از ترخیص فرصت دارند***

۴) شرح وظایف:

۱- رسیدگی به کل پرونده های تصادفی اورژانس

۲- نظارت ورسیدگی به پرونده های تصادفی دربخش های بستری

۳- کنترل وپاسخگویی به مکاتبات اداری وارسال و پاراف نامه ها

۴- دریافت پرونده کامل (تصادفات) از کلیه بخش ها و واحدها

۵- تهیه گزارش کتبی از عملکرد ماهیانه بخش به مسئول امورمالی و مسئول درامد

۶-پ یگیری و کنترل تعداد پرونده های تشکیل شده و ثبت واعمال درسیستم نماینده بیمه (پرونده های تصادفات)

۷-پ اسخگویی به ارباب رجوع درخصوص پرونده های تصادفی و تصادفی کروکی دار

۸- ثبت اطلاعات مصدومین ترافیکی درسامانه مصدومین ترافیکی کشور (معاونت درمان)

۹- ذخیره اطلاعات اسکن شده مصدومین ترافیکی درقالب (سی دی)

۱۰- ارسال لیست پرونده های مصدومین ترافیکی ثبت شده درسامانه، به معاونت درمان دانشگاه درهرماه به پیوست مدارک مثبته

۱۱- تائید کروکی های بیماران بستری در بیمارستان

۱۲- ارسال پرونده های ثبت شده درسامانه به مدارک پزشکی

۱۳- ثبت اطلاعات مصدومین ترافیکی درسیستم مرکز

۱۴- انجام سایر امور محوله که از سوی مسئول مستقیم ابلاغ شود.

۵) شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۱۰

ب) اطلاعات مربوط به مسئول واحد

۱) نام ونام خانوادگی: سید مهدی موسوی

۲)پ ست سازمانی: مسئول وکارشناس تصادفات

۳) رشته تحصیلی: مدیریت

۴) مدرک تحصیلی: لیسانس

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷