امورمالی

تعداد بازدید:۱۹۱۸

الف) اطلاعات عمومی

 1. نام واحد: مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی
 2. معرفی و تاریخچه
 3. شرح وظایف:

 

 1. بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمایشی ماهانه.
 2. بررسی و تائید کلیه پرداختیها با توجه به آئین نامه و مجوزهای مربوطه.
 3. نظارت بر بستن حسابهای پایان سال.
 4. همکاری با مدیریت مالی به منظور تهیه صورتهای مالی.
 5. نظارت بر نگهداری وجوه نقد و بانک دانشگاه و تهیه مناسب و به موقع صورت مغایرات حسابهای بانکی دانشگاه.
 6. بررسی و تایید اعلامیه های بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک.
 7. تحت کنترل داشتن قراردادهای دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن.
 8. پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث.
 9. هماهنگی با مراجع دولتی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث و دانشگاه ها.
 10. اتخاذ ترتیبات لازم جهت صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگویی به آنان.
 11. حصول اطمینان از نگاهداری مناسب اوراق و اسناد مربوط به سرمایه گذاریها، سهام بهادار، اسناد تضمینی و نظایر آنها.
 12. بررسی و تائید آن دسته از فرمهائیکه در واحد حسابداری مالی تهیه و یا تکمیل می گردد.
 13. نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان واحد حسابداری مالی و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور براساس شرح وظایف تعیین شده.
 14. پیشنهاد به منظور آموزش کارکنان تحت سرپرستی جهت بالا بردن سطح کارآیی آنان.
 15. همکاری با مدیریت امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد.

۱۶- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

۱۶- هماهنگی با اشخاص وشرکتهای طرف حساب جهت رفع مغایرات احتمالی فیمابین.

۱۷- اتخاذ ترتیبات لازم جهت ارائه اطلاعات مالی به مدیریت مالی به منظور محاسبه قیمت تمام شده و تهیه بودجه گزارشات مدیریت.

۱۸- بررسی مسائل و مشکلات ایجاد شده در ادرات تحت سرپرستی و اتخاذ ترتیبات لازم جهت رفع آنها با هماهنگی مدیریت امور مالی.

۱۹- نظارت بر ثبت به موقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حسابها.

۲۰- اجرای صحیح آئین نامه و دستور العمل های مالی و معاملاتی در حسابداری مالی.

۲۱- پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت و ارائه توضیحات و راهنمائیهای مقتضی جهت رفع آنها.

۲۲- نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان واحد حسابداری مالی و حصول اطمینان از صحت انجام امور براساس شرح وظایف هر یک از کارکنان ومطابقت امور محوله با اصول صحیح حسابداری و انجام راهنماییهای لازم جهت نیل به هدف مزبور.

۲۳- اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی.

۲۴- همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امور مالی در جهت بهبود روشها و سیستمهای مالی.

۲۵- تهیه پیش نویسهای لازم جهت مکاتبات با افراد و سازمانهای مختلف در ارتباط با مسائل مالی دانشگاه و پیگیری مستمر جهت حصول نتیجه.

۲۶- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

 

 

 1. مدیریت و واحدهای زیر مجموعه:

درآمد، اموال، تعرفه فروشی

 1. اطلاعات تماس واحد شامل ایمیل، تلفن، فکس و...

۳۳۲۳۷۴۷۵ -۰۴۵

تلفن خانه: ۳۳۲۳۲۵۲۰-۳۳۲۳۲۵۲۱

داخلی: ۲۷۸-۲۵۴-۲۵۶

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 1. نام ونام خانوادگی: ودود نمازی
 2. پست سازمانی: رئیس امور مالی
 3. رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
 4. مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
 5. اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵-۰۴۵۳۳۲۵۷۹۹۶
 6. عکس مسئول

ج) اطلاعات مربوط به کارشناسان و کارمندان (لطفاً برای هریک ار کارمندان و کارشناسان به تفکیک تکمیل شود)

نام ونام خانوادگی: رضا آقالو

پست سازمانی: حسابدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف: کلیه امورات پرداخت پرسنلی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام ونام خانوادگی: میثم طاهری

پست سازمانی: حسابدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

شرح وظایف: کلیه امورات کارانه و مسئول اعتبارات

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام ونام خانوادگی: سردار نوروزی

پست سازمانی: مسئول رسیدگی و اعتبارات

رشته تحصیلی: اقتصاد

مدرک تحصیلی: کاردان

شرح وظایف: کلیه امورات صدور چک

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام ونام خانوادگی: رسول شیرزاد

پست سازمانی: حسابدار

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف: کلیه امورات نظام نوین و مسئول دفترداری

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام ونام خانوادگی: محمد قدیمی

پست سازمانی: رسیدگی

رشته تحصیلی: روان شناس

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف: کلیه امورات رسیدگی به اسناد مالی و مسئول اموال

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

نام ونام خانوادگی: سید نادر قاسمی

پست سازمانی: بایگانی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف: کلیه امورات بایگانی اسناد مالی و رابط ستاد و ادارات

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

عکس کارمند

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷