مدیر بیمارستان

تعداد بازدید:۲۳۰۹

دکتر یوسف طیب علی

رشته تحصیلی: پزشک عمومی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۴۶۸۲

شماره داخلی: ۲۴۷

پست الکترونیکی: y.tayebali@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۶