کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر مهدی وثوقی نیری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تلفن:

پست الکترونیک: mvn_20@yahoo.com

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸