اخبار

برگزاری کارگاه Systematic Review

برگزاری کارگاه Systematic Review توسط مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی

ادامه مطلب