اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ بیش از یک میلیارد تومان جهت استانداردسازی بخشهای دندانپزشکی درمراکز بهداشتی درمانی در سال ۹۶ هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ بیش از یک میلیارد تومان جهت استانداردسازی بخشهای دندانپزشکی درمراکز بهداشتی درمانی در سال ۹۶ هزینه شده است.

ادامه مطلب