اخبار

بارگذاری فیلم

بارگذاری فیلم کارگاههای برگزار شده ماموریت ویژه مدلسازی در سایت مرکز تحقیقات مدلسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ادامه مطلب
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

بدین وسیله از کلیه دانشجویان، فناوران، اساتید دعوت می شود برای شرکت در دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی به وب سایت مذبور مراجعه نمایند.

ادامه مطلب