اخبار

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه با اعضاء هیات علمی گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

جناب آقای دکتر اخوان اکبری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ در نشستی صمیمانه با اعضای هیات علمی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی مسائل و مشکلات مطروحه را بررسی کردند.

ادامه مطلب

پذیرش بهورز

آگهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد ۲۸ نفر از افراد واجد شرایط در رشته شغلی بهورزی ، به صورت قرارداد معین جهت بکارگیری در خانه های بهداشت مناطق روستائی. زمان ثبت نام و ارسال مدارک ثبت شده در آگهی از ۱۵ شهریور لغایت ۳۰شهریور می باشد.

ادامه مطلب