اخبار

ترم تابستان سالتحصیلی ۹۸ - ۹۷

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( شعبه بین الملل ) جهت دانشجویان رشته پزشکی دروس زیر را جهت ترم تابستان سال ۹۸-۹۷ و صرفاً در مقطع علوم پایه ارائه میکند.

ادامه مطلب