آرشیو اخبار

تکمیل ظرفیت

اگهی پذیرش نیروی انسانی

پذیرش نیروی انسانی مراکز فاقد شرکت کننده نسبت به جذب نیروی شرکتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش از طریق بخش خصوص (شرکتی)

ادامه مطلب