اخبار

بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش گالری

بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش

ادامه مطلب