پایان امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۱۲ تیر ۱۳۹۷ تقویم آموزشی