پایان امتحانات نیمسال دوم تحصیلی۹۶- ۹۵

تاریخ برگزاری:۱۴ تیر ۱۳۹۶ تقویم آموزشی