فرم رضایتمندی از خدمات اورژانس ۱۱۵ اردبیل

مددجوی گرامی جهت افزایش کیفیت خدمات اورژانس 115، خواهشمند است موارد زیر را تکمیل نمائید
 • 0
 • نام و نام خانوادگی بیمار*اختیاری
  1
 • نام و نام خانوادگی تماس گیرنده*اختیاری
  2
 • تلفن شماره*اختیاری و جهت پیگیری
  3
 • محل زندگی خود را انتخاب نمائید*
  4
 • 5
 • نحوه پاسخگوئی پرستار تریاژ تلفنی 115 با شما مناسب بود؟*
  بلی
  خیر
  6
 • 7
 • زمان رسیدن آمبولانس به صحنه مناسب بوده است؟*
  بلی
  خیر
  8
 • 9
 • برخورد و پوشش پرسنل اورژانس 115 مناسب بوده است؟*
  بلی
  خیر
  10
 • 11
 • مهارت پرسنل 115 و اقدامات درمانی آنها مناسب بوده است؟*
  بلی
  خیر
  12
 • 13
 • آیا شما از عملکرد اورژانس 115 راضی می باشید؟*
  بلی
  خیر
  14
 • 15
 • انتقادات و پیشنهادات*
  16
 • 17