اعتباربخشی (کمیته ها، کارگروه ها، اقدامات)

تعداد بازدید:۶۰۵

 

کارشناس مسئول اعتبار بخشی: خانم رباب جوانمرد 

مسئول اعتباربخشی موسسه ای: آقای دکتر عزیز کامران 

مسئول اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی: آقای دکتر حسین دوستکامی 

مسئول اعتباربخشی آموزش مداوم: آقای دکتر فیروزی 

مسئول اعتباربخشی پزشکی عمومی: آقای دکتر اکبر پیرزاده - کارشناس: خانم دکتر شهباززادگان

اعتبار بخشی چیست؟

  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت مبتنی بر استانداردهای مشخص است. کارکرد اصلی اعتباربخشی در ارزیابی های درونی و بیرونی ارتقا کیفیت ارائه خدمات است. در حال حاضر اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه آموزش، از طریق برنامه اعتباربخشی موسسه ای، اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی، اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم، اعتباربخشی برنامه های اموزشی انجام می گیرد.

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸