واحد توسعه آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۹۴۹

عنوان: مسئول واحد توسعه آموزش مجازی

نام و نام خانوادگی: دکتر عزیز کامران

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت
پست الکترونیکی: aziz-kamran@ymail.com

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۵۴

 

عنوان: کارشناس واحد توسعه آموزش مجازی

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۲

شماره مستقیم: ۳۱۵۵۲۳۵۲ -۰۴۵

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷