اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهرتک

رشته تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان: مسئول واحد استعداد درخشان

پست الکترونیکی: mehrtak@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد زندیان

رشته تحصیلی: دکترای سیاستگذاری سلامت

عنوان: مسئول واحدهای توانمندسازی اساتید و پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: h.zandian@arums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عزیز کامران

رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت

عنوان: مسئول واحد اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه

پست الکترونیکی akamranyen@gmail.com

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۶