کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۲۹۷۲

مسئول کمیته:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

عنوان: مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۸