کمیته استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۳۰۰۱

مسئول کمیته:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

عنوان: مسئول کمیته  استعدادهای درخشان

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸