کارکنان

تعداد بازدید:۲۷۷۱

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه علی پور

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت آموزشی

عنوان: کارشناس دبیر خانه طرح تحول و نو آوری در آموزش

پست الکترونیکی: f.alipoor2019@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان

رشته تحصیلی: دکتری آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس مسئول کمیته دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی

پست الکترونیکی: ahmadianyn1@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

 

نام و نام خانوادگی: علی دهقان

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت اجرایی

عنوان: کارشناس ارزشیابی

پست الکترونیکی: a.dehghan2016@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۳

 

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی

رشته تحصیلی: ارشد فیزیولوژی

عنوان: کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۳

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۷