درخواست جلسه آنلاین آموزشی

فرم درخواست جلسه آنلاین / لطفا 48 ساعت قبل از زمان جلسه فرم را تکمیل فرمایید .
 • 0
 • نام و نام خانوادگی استاد*نام کامل
  1
 • 2
 • نام دانشکده*انتخاب کنید
  3
 • 4
 • عنوان درس*نام کامل
  5
 • 6
 • رشته تحصیلی گروه هدف*نام کامل
  7
 • 8
 • سال ورودی دانشجویان هدف*نام کامل
  9
 • 10
 • ساعت شروع جلسه*
  11
 • 12
 • تاریخ جلسه*
  13
 • 14
 • شماره تماس برای هماهنگی و ارسال لینک جلسه*نام کامل
  15
 • 16
 • از کدام نرم افزار برای جلسه استفاده خواهید کرد؟*انتخاب کنید
  Adobe Connect
  BigBlue Bottun
  17