فرم نظر سنجی کاربران کتابخانه دیجیتال

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  3
 • نحوه دسترسی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  مقدار ضعیف
  4