معرفی

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن

دکتر بهنام فیروزی

دبیر آموزش مداوم دانشگاه

۰۴۵۳۳۵۲۲۰۸۷

عظیم ملک پور

رئیس اداره آموزش مداوم

۰۴۵۳۱۵۵۲۳۵۵

فاطمه علی پور

کارشناس آموزش های فنی _ مهارتی جامعه پزشکی

۰۴۵۳۱۵۵۲۳۵۴

مهندس توفیق مهری

کارشناس IT

04533521781

علی کاظمی

رئیس امور مالی

۰۴۵۳۳۵۳۴۷۶۷

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷