آمار

مسئول واحد آمار
زهره حسینی

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
مدارک پزشکی
تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۹

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸