امین اموال

نام و نام خانوادگی: نادر جباری

سمت: مسئول امین اموال شبکه

تلفن تماس: ۲-۳۲۸۲۳۲۸۱

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵