مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۲۹۰۴

مهندس اکبر شکری

دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹