مدیریت شبکه

دکتر حمید رضا پاکدل

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

تلفن تماس: ۳۲۸۲۲۱۰۶

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸