داخلی

تعداد بازدید:۱۵۲۳

پرسنل بخش داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

 

 

آرزو ملکی

 

 

سرپرستار

 • بررسیوضعیتموجوددرواحدتحتنظارتبهمنظورتعیینمشکلاتمرتبطباارائهخدماتوکیفیتمراقبت
 • تعیینوظایفکارکنانتحتنظارت (تقسیمکار)
 • تنظیمبرنامهکارکارکنانتحتنظارتدرشیفتهایمختلف
 • برنامهریزیجهتتحویلوتحولتجهیزاتواحدمربوطهدرهرشیفتکاری
 • برپاییکنفرانسهایداخلیجهتافزلیشسطحدانشومهارتحرفهایپرستاران

 

سمیه خوش بین

 

پرستار

 • ارزشیابینتایجخدماتارائهشدهبهمددجوودرصورتلزومبررسیوبرنامهریزیمجددبهمنظورارائهمراقبتهایلازم
 • ارائهاقداماتپرستاریجهتکنترلدرد
 • ارائهاقداماتپرستاریقبلوبعدعمل
 • آمادهسازیممدجوجهتترخیص
 • اقداماتمناسبدرجهتتامینایمنیبیماریامددجویاپیشگیریازحوادثاحتمالی
 • انجاماقداماتضروریبهمنظورپیشگیریازعفونتها
 • شرکتدرتیمبحرانواجرایوظایفمحولهازپیشتعیینشدهدرموقعیتهاوحوادثغیرمترقبه

 

الهام صادقی

 

پرستار

 

سودا اعیادی

 

پرستار

 

شبنم جهانگیری

 

پرستار

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵