اطفال

تعداد بازدید:۱۲۵۴

پرسنل بخش اطفال

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

رقیه ولیزاده

 

 

سرپرستار

 • بررسیوضعیتموجوددرواحدتحتنظارتبهمنظورتعیینمشکلاتمرتبطباارائهخدماتوکیفیتمراقبت
 • تعیینوظایفکارکنانتحتنظارت (تقسیمکار)
 • تنظیمبرنامهکارکارکنانتحتنظارتدرشیفتهایمختلف
 • برنامهریزیجهتتحویلوتحولتجهیزاتواحدمربوطهدرهرشیفتکاری
 • برپاییکنفرانسهایداخلیجهتافزلیشسطحدانشومهارتحرفهایپرستاران

 

کماله کفایی

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

فرشته امیری

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

 

سکینه ایمانزاده

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

نسرین سرداری

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

آرزو جهانگیرزاده

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

 

الهام اسمعیلی

 

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

معصومه مدنی

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

فهیمه داننده

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده
 
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵