صندوق

تعداد بازدید:۱۰۱۲

واحد صندوق

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

بهروز شاهی

متصدی صندوق

  1. دریافت وجه نقد از بیماران ۲- تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری ۳- محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه ۴- راهنمایی و پاسخگویی به سوالات مراجعین

۲

محمد زبونی

متصدی صندوق

 
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵