پذیرش و نوبت دهی

تعداد بازدید:۱۵۰۵

 

واحد پذیرش اورژانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

فرشاد کارگر

مسئول واحد

  1. کنترل نهایی مدار ک و اسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلها ۲- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت و عملکرد پرسنل بخش مربوطه ۳- بررسی و تهیه آمار روزانه و ماهیانه و سالیانه براساس فعالیتهای انجام شده در بیمارستان و ارسال به مقامات مافوق ۴- ثبت کدهای اختصاصی داده شده به پرونده بیمار در برنامه های HIS
2

حبیب اله کیانی

متصدی پذیرش

  1. ارسال پرونده بیماران به بخش مربوطه به همراه بیمار ۲- ثبت دقیق و کامل اطلاعات هویتی بیمار و مشخصات بستری در رایانه و برگ پذیرش ۳- پذیرش و تشکیل پرونده برای بیماران بستری طبق دستورالعمل پذیرش ۴- اخذ رضایت نامه درمانی و جراحی از بیماران
۳

حبیب برومند

متصدی پذیرش

 

 

واحد پذیرش درمانگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

فرشاد کارگر

مسئول واحد

  1. کنترل نهایی مدار ک و اسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلها ۲- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت و عملکرد پرسنل بخش مربوطه ۳- بررسی و تهیه آمار روزانه و ماهیانه و سالیانه براساس فعالیتهای انجام شده در بیمارستان و ارسال به مقامات مافوق ۴- ثبت کدهای اختصاصی داده شده به پرونده بیمار در برنامه های HIS
2

طاهره رزمجو

متصدی پذیرش

  1. ثبت دقیق و کامل اطلاعات هویتی بیمار و مشخصات بستری در رایانه و برگ پذیرش ۲- ارسال پرونده بیماران به بخش مربوطه به همراه بیمار
 

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵