مدیر داخلی

تعداد بازدید:۲۰۶۵

 

نام نام خانوادگی: مهدی رفیعی

شماره تلفن: ۳۲۸۲۶۸۰۰

 

شرح وظایف:

۱- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

۲- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستانی

۳- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و امور مالی

۴- نظارت کلی به چگونگی مصوب اعتبارات به منظور حصول اطمینان از جهت اجرای برنامه ها

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸