ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۲۷۳۰

نام و نام خانوادگی: دکتر سید طاها عطائی
مدرک تحصیلی: مختصص داخلی

شماره تلفن:
۳۲۸۲۶۸۰۰

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸